Свържи всяка дума отляво с подходящата дума отдясно.